Všeobecný praktický lekár pre dospelých

Služby

 • Ponúkame komplexné spektrum preventívnej a diagnosticko-liečebnej starostlivosti:

 • Diagnostika a liečba akútnych i chronických ochorení
 • Pravidelné preventívne prehliadky
 • Predoperačné vyšetrenie u nerizikových pacientov
 • Očkovanie pravidelné, mimoriadne i na vlastnú žiadosť
 • Konzultácia výsledkov
 • Pravidelné meranie krvného tlaku, stanovenie kardiovaskulárneho rizika, dispenzárna starostlivosť o hypertonikov
 • Vyšetrenie EKG s popisom
 • Odbery biologického materiálu k laboratórnemu vyšetreniu
 • Vyšetrenie skrytého krvácania v stolici (prevencia rakoviny hrubého čreva)
 • Racionálna antibiotická liečba vrátane stanovenia CRP k pri diagnostikovaní zápalových ochorení (vírusový x bakteriálny pôvod infekcie)
 • Administrácia potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti (neschopenka)
 • Lekárske nálezy pre posúdenie zdravotného stavu pre účely sociálnej pomoci
 • Návrhy na kúpeľnú starostlivosť
 • V prípade potreby doporučenie k odbornému vyšetreniu v sieti špecialistov


Vyššie uvedená zdravotná starostlivosť je hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia v rozsahu podľa zákona ( pre klienta na ambulancii bezplatná ).

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami !


Ďalej poskytujeme aj platené služby - najmä posudkovú činnosť na základe cenníka, dané služby nie sú hradené z prostriedkov zdravotného poistenia:


 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti (na vedenie motorových vozidiel, potvrdenia pre štúdium, na držanie strelnej zbrane , potravinársky preukaz atd.)

 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci pre kategórie rizika 1, 2 a práce podľa osobitných predpisov

 • Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta ( samoplatca )