Všeobecný praktický lekár pre dospelých

2% z daní

Postup pri získaní 2% podielu zaplatenej dane

Lekár:
a) informuje svojich pacientov o možnosti poukázania % podielu zaplatenej dane v prospech nadácie a svojho lekára vhodným spôsobom. Pod vhodným spôsobom je potrebné rozumieť predovšetkým možnosť odovzdania letáku s informáciou, informácie umiestnenej na informačnej tabuli, informácia na webovej stránke zdravotníckeho zariadenia a ďalšie.
b) V prípade pozitívnej reakcie pacienta, lekár, ak sa jedná o pacienta, zamestnanca, ktorému zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti spracuje zamestnávateľ, poučí pacienta nasledovne:
- lekár odovzdá pacientovi tlačivo Informácia o poukázaní % podielu zaplatenej dane, v ktorom pacient vyplní údaje o výške sumy a označenie Daňového úradu, na ktorom podal svoje daňové priznanie. Následne lekár informáciu doplní o svoje meno a priezvisko a identifikačné číslo, pod ktorým je vedený v registri lekárov, ktorý vedie Slovenská lekárska komora a Informáciu doručí nadácii.
- lekár súčasne poučí pacienta, aby požiadal svojho zamestnávateľa, aby do Vyhlásenia o poukázaní podielu dane z príjmov (%) vyplnil Údaje o prijímateľovi nasledovne:
IČO: 31808913, Názov nadácie: Nadácia Lekár, sídlo: Dobšinského č. 12, PSČ: 811 05 Bratislava.
c) V prípade pozitívnej reakcie pacienta, lekár, ak sa jedná o pacienta, ktorý si sám podáva daňové priznanie, poučí pacienta nasledovne:
- lekár odovzdá pacientovi tlačivo Informácia o poukázaní % podielu zaplatenej dane, v ktorom pacient vyplní údaje o výške sumy a označenie Daňového úradu, na ktorom podal svoje daňové priznanie. Následne lekár informáciu doplní o identifikačné číslo pod ktorým je vedený v registri lekárov, ktorý vedie Slovenská lekárska komora a Informáciu doručí nadácii.
- lekár súčasne poučí pacienta, že Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov je súčasťou daňového priznania právnických a fyzických osôb, v ktorom je potrebné, aby daňovník vyplnil Údaje o prijímateľovi nasledovne:
IČO: 31808913, Názov nadácie: Nadácia Lekár, sídlo: Dobšinského č. 12, PSČ: 811 05 Bratislava.Je potrebné, aby darca zároveň pripojil:
- fotokópiu časti daňového priznania týkajúcu sa poukázania % dane
- kópiu potvrdenia o zaplatení % dane od zamestnávateľa
- kópiu vyhlásenia o poukázaní % dane pre fyzické osoby