Všeobecný praktický lekár pre dospelých

Cenník

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla ................................................................. 25,- EUR

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla pre seniorov.......................................... 15,- EUR

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbrane ..................................................................... 40,- EUR

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pred letom lietadlom a pod ........................ 10,- EUR

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre štúdium ........................................................................................................ 5,- EUR

Prehliadka pracovníkov SBS služby ............................................................................................................................. 25,- EUR

Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania bez nutnosti posúdenia EKG ............................... 15,- EUR

Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania s nutnosťou posúdenia EKG ................................ 20,- EUR

Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod ................................................................................................................................................................ 10,- EUR

Odber biologického materiálu na žiadosť pacienta .................................................................................................. 5,- EUR

Výkony na žiadosť pacienta (CRP alebo FOB - vyšetrenie stolice) ....................................................................... 8,- EUR

Výkony na žiadosť pacienta (EKG) ................................................................................................................................. 5,- EUR

Podanie injekcií, ktoré neindikoval všeobecný lekár ............................................................................................... 5,- EUR

Vyšetrenie mimo zdravotného poistenia na žiadosť pacienta, cudzinca........................................................... 25,- EUR

Interné predoperačné vyšetrenie pred výkonmi nehradenými z verejného zdravotného poistenia ......... 30,- EUR

Potvrdenie pre komerčnú zdravotnú poisťovňu ........................................................................................................ 25,- EUR

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť pacienta ..........................................................  10,- EUR

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pred kúpeľnou liečbou pre samoplatcu .....................................  7,- EUR

Vystavenie potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid na vlastnú žiadosť pacienta .......................................... 3,- EUR

Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, pri strate receptu .......................................... 5,- EUR

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne na žiadosť občana ................. 20,- EUR

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta ......................................................................................... 15,- EUR

Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania ............................................... 10,- EUR