Všeobecný praktický lekár pre dospelých

Ekg prístroj sa už stáva štandardnou súčasťou vybavenia ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. Ekg prístrojom sa realizuje záznam činnosti srdca. Využíva sa pri akútnych stavoch v rámci diferenciálnej diagnostiky napr. bolestí na hrudníku, pri preventívnych prehliadkach u pacienta vo veku nad 40 rokov, pri dispenzarizácii pacientov s vysokým tlakom, poruchou metabolizmu lipidov.

CRP prístroj na stanovenie hodnoty CRP-ukazovateľa bakteriálneho zápalu. Dané vyšetrenie sa realizuje priamo na ambulancii z kvapky krvi z prstu a jeho hodnota je určujúca pre posúdenie nutnosti nasadenia antibiotickej liečby u infekčných ochorení. Pomáha odlíšiť bakteriálny a vírusový pôvod ochorenia a zvoliť optimálnu a cielenú liečbu infekcie, čím sa zvyšuje kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti . Cieľom je indikovať antibiotika cielene a zamedziť nárastu rezistencie voči antibiotikám.

Prenosný koagulometer - systém CoaguChek® XS sa využíva na stanovenie hladiny koagulačného parametra a optimalizáciu liečby u warfarinizovaných pacientov.
Spravidla sa jedná o pacientov liečených pre srdcové arytmie, ochorenia chlopní, stavy po kardiochirurugických zákrokoch, stavy po trombózach, pľúcnych embóliách a pod. Daný prístroj umožnuje rýchle stanovenie hodnoty koagulačného parametra - INR priamo na ambulancii lekára z kvapky krvi z prsta, čo prináša množstvo výhod pre pacienta. Minimalizuje sa tým traumatizácia pacienta pri opakovaných žilných odberoch, umožňuje sa na základe okamžitých výsledkov rýchlejší zásah v prípade patologických hodnôt, je lepšia edukácia pacienta ohľadne ďalšieho nastavenia dávkovania antikoagulačného lieku. Celkovo dochádza k zlepšeniu spolupráce pacienta, taktiež je kladne hodnotená časová úspora pre pacienta aj pre lekára.  

Tlakomer BOSO ABI system 100 je prístroj na meranie členkovo-brachiálneho indexu, ktorý umožňuje meraním krvného tlaku na všetkých štyroch končatinách a vzájomným porovnaním ich hodnôt posúdiť závažnosť stupňa aterosklerotických zmien na dolných končatinách. Skorým záchytom patologických hodnôt v zmysle zúženia ciev na dolných končatinách môžeme predísť neskorým komplikáciám, ktoré môžu viesť až k amputáciám dolných končatín . Zvýšeným rizikom ochorenia ciev dolných končatín sú ohrození najmä hypertonici, fajčiari, diabetici, pacienti s vysokým cholesterolom , etc. Dané rizikové faktory majú v našej populácii veľmi vysokú prevalenciu, preto je nesmierne dôležité pri prevencii v primárnej sfére predchádzať ďalším komplikáciám, ktoré môžu viesť až k imobilizácii pacienta a tým výrazne zhoršiť kvalitu života pacienta. Nemenej dôležitý je aj fakt, že nález aterosklerotických zmien na cievach dolných končatín nás upozorní aj na potrebu vyšetriť aj iné systémové riečiská-napr. cievy na srdci, cievy vyživujúce mozog, pretože pri ochorení ciev na dolných končatinách sa s veľkou pravdepodobnosťou vyvíjajú dané zmeny vedúce k upchávaniu ciev aj v iných život ohrozujúcich lokalitách.
Vyšetrenie je súčasťou preventívnej prehliadky u poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Unionu vo veku nad 60 rokov. Ďalej u pacientov vo veku nad 50 rokov pri koincidencii s iným kardiovaskulárnym rizikovým faktorom ako napr. hyperetnzia, porucha metabolizmu tukov, fajčenie, etc

EKG 312T

CRP Quick Read 101

Prenosný koagulometer - systém CoaguChek® XS

Tlakomer BOSO ABI system 100